หน้าที่และความรับผิดชอบ

สำนักงบประมาณและการเงิน (สปง.)

 • กำหนดนโยบาย วางแผน และดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณและการเงินของ กอ.รมน.
 • ดำเนินการ ตรวจสอบวิเคราะห์งบประมาณ และผลงานรวมทั้งติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ กอ.รมน.
 • ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ในการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน
 • เสนอแนะและให้คำปรึกษาด้านงบประมาณ การเงิน ตามระเบียบแบบแผนทางราชการแก่ผู้บังคัญบัญชา และหน่วยงานใน กอ.รมน.

ฝ่ายธุรการ (ฝธก.)

 • รับผิดชอบในการบริหารงานให้บังเกิดผลตามภารกิจและนโยบายรวมทั้งงานรักษาความปลอดภัยของสำนักงบประมาณและการเงิน
 • ดำเนินงานสนับสนุนข้อมูลด้านเครื่องจักรคำนวณเพื่อพัฒนาระบบข้อมูล และเก็บข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านงบประมาณและการเงิน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและสนับสนุนงานทั้งปวงภายในสำนักงบประมาณและการเงิน

ส่วนแผนงบประมาณ (ผง.)

 • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ กอ.รมน.
 • จัดทำวิเราะห์และทำรายงานเกี่ยวกับผลการบริหารงบประมาณของ กอ.รมน. เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของ กอ.รมน. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ดำเนินการจัดทำและกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการคำนวณและวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต เพื่อนำมากำหนด และพัฒนาต้นทุนมาตรฐานของ กอ.รมน.
 • ให้ข้อเสนอแนะ และข้อพิจารณากับ นขต.กอ.รมน. ในเรื่องที่เกี่ยวกับงบประมาณ

ส่วนบริหารงบประมาณ (งป.)

 • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ กอ.รมน.
 • ขออนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณที่ได้จัดสรรไว้แล้ว ตลอดจนขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
 • ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ในกรณีที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณนอกเหนือจากกฎระเบียบที่กำหนดไว้
 • ให้คำแนะนำและชี้แจงแก่หน่วยเกี่ยวข้องกับปัญหาการบริหารงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งออกระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับการนั้นๆ

ส่วนการเงิน (กง.)

 • ดำเนินการเบิกรับ จ่าย เก็บรักษาเงิน และการบัญชีเงินของ กอ.รมน. ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 • ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของหนวยที่เบิกจ่าย รวบรวมข้อมูลสถิติผลงานด้านการเงินสำรหบัใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์และจัดรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบสถานะทางการเงิน
 • เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางด้านการเงินและการบัญชี ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการแก่ผู้บังคับบัญชาและหน่วยต่างๆ ควบคุมบังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง

ส่วนวิเคราะห์และตรวจสอบ (วต.)

 • จัดระบบพัฒนาและจัดทำเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์งบประมาณและผลงาน จรวจและติดตามผลการบริหารงบประมาณ
 • ดำเนินการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเพื่อการปรับปรุงแก้ไข้ในการกำหนด แผนงาน/งบประมาณการใช้จ่ายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 • ดำเนินการประเมินผลโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ            ( PART : Performance Assessment Rating Tool)
 • ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดทำหนังสือรับรอง ตลอดจนรายงานต่างๆด้านควบคุมภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง