หัวข้อข่าว สปง.กอ.รมน.

สปง.กอ.รมน.ตรวจแนะนำกิจการด้านงบประมาณและการเงิน กอ.รมน. ภาค 3

สปง.กอ.รมน. ได้ตรวจแนะนำกิจการด้านงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ กอ.รมน.ภาค 3 โดยมีรอง ผอ.สปง.กอ.รมน. เป็นหัวหน้าคณะฯระหว่างวันที่ 15 - 16 มิ.ย. 65  เพื่อให้คำแนะนำและแก้ปัญหาให้กับหน่วย ตลอดจนนำความรู้วิทยาการที่เกิดใหม่ไปเผยแพร่ 

การประชุมกำหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ของ กอ.รมน

สปง.กอ.รมน.ได้จัดการประชุมกำหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ของ กอ.รมน. เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เม.ย. 65 โดยมี ผอ.สปง.กอ.รมน. เป็นประธานและมีผู้แทน นขต.กอ.รมน. และส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุม

สปง.กอ.รมน. เดินทางตรวจแนะนำกิจการด้านงบประมาณ ณ กอ.รมน. ภาค 2

สปง.กอ.รมน. ได้เดินทางไปตรวจแนะนำกิจการด้านงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ กอ.รมน. ภาค 2 เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 65 โดยมี พล.ต. กฤษณ์ จาดสุวรรณ รอง.ผอ.สปง.กอ.รมนร. (1) เป็นหัวหน้าคณะฯ เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และความรู้วิทยาการใหม่ไปเผยแพร่ รวมทั้งให้หน่วยรับทราบถึงข้อตรวจพบที่หน่วยใน กอ.รมน. ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ทั้งในด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ