แบบฟอร์มต่างๆ/คู่มือ

แบบฟอร์มของ ผง.สปง.กอ.รมน.

 • ผังความเชื่อมโยงงบประมาณที่ใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 download
 • แบบฟอร์มประกอบการเขียนแผนงบโครงการประจำปีงบประมาณ 2567 และเอกสารประกอบ download
 • พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 download
 • พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 download
 • พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 download
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 download
 • (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ download

แบบฟอร์มของ งป.สปง.กอ.รมน.

 • การเสนอขอเงินอนุมัติประจำงวด download
 • การเสนอขออนุมัติโอนเงินประจำงวด จากงวดที่ 1 ไปใช้งวดที่ 2 download

แบบฟอร์มของ วต.สปง.กอ.รมน.

 • แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) พร้อมคำอธิบาย download
 • แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) พร้อมคำอธิบาย download
 • แบบฟอร์มการรายงาน ตามแบบที่ สปง.กอ.รมน.กำหนด download
 • แนวทางการรายงานการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ กอ.รมน. download

แบบฟอร์มของ ผท.สปง.กอ.รมน.

 • แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม สปง.กอ.รมน. download