แบบฟอร์มต่างๆ/คู่มือ

แบบฟอร์มของ ผง.สปง.กอ.รมน.

 • ความเชื่อมโยงงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 download
 • แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 และเอกสารประกอบ download
 • พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 download
 • พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 download
 • พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 download
 • (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 download

แบบฟอร์มของ งป.สปง.กอ.รมน.

 • การเสนอขอเงินอนุมัติประจำงวด download
 • การเสนอขออนุมัติโอนเงินประจำงวด จากงวดที่ 1 ไปใช้งวดที่ 2 download

แบบฟอร์มของ วต.สปง.กอ.รมน.

 • แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) พร้อมคำอธิบาย download
 • แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) พร้อมคำอธิบาย download
 • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (แบบ สปง.001) พร้อมคำอธิบาย download
 • แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ สปง.002) พร้อมคำอธิบาย download
 • แบบรายการที่ดำเนินกรรมวิธีจดซื้อจัดจ้าง (แบบ สปง.003) download
 • แบบการประเมินผลตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่าย (แบบ สปง.004) พร้อมคำอธิบาย download

แบบฟอร์มของ ผท.สปง.กอ.รมน.

 • แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม สปง.กอ.รมน. download