คลังความรู้ : KM

 • แนวทางการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี (วต.สปง.กอ.รมน.)
  1) วัตถุประสงค์ในการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ download
  2) การเข้าใช้ระบบงาน GFMIS download
  3) หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย download
  4) แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 download
  5) ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 download
  6) ตัวอย่างเหตุผลคำชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 download
  7) ขั้นตอนและวิธีการจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2559
  แบบ สงป.302 download
  8) ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 download
 • คู่มือการคำนวณต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน ต้นทุนกิจกรรมย่อย และต้นทุนผลผลิตย่อย download
 • แนวทางการเบิก – จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (กง.สปง.กอ.รมน.)
 • ข้อมูลด้านงบประมาณ
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง)
  2. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง)
  3. แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณการ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง)
  4. ผลผลิตตามแผนงาน (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง)
  5. ตัวชี้วัดผลผลิต (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง)
  6. กิจกรรมตามผลผลิต (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง)
  7. ตัวชี้วัดกิจกรรม (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง)
 • ข้อมูลหน่วยสายงานงบประมาณ กอ.รมน. เพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
  1. สำนักฝ่ายอำนวยการ
  2. ศูนย์ประสานการปฏิบัติ จำนวน 5 ศูนย์
  3. หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ระดับภาค, ภาคส่วนแยก และภาคส่วนหน้า
  4. หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ระดับจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด
 • ข้อมูลเกณฑ์หรืออัตราค่าใช้จ่ายในการจัดทำงบประมาณ

หลักเกณฑ์การยืมเงินราชการและเงินทดรองราชการ และการส่งชดใช้เงินยืม download

คู่มือการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร สแกนและปริ้นเตอร์ download

แผนการปฏิบัติราชการ สปง.กอ.รมน. 2565  download
คู่มือการปฏิบัติงาน ผง.สปง.กอ.รมน. download
คู่มือการปฏิบัติงาน งป.สปง.กอ.รมน. download
คู่มือการปฏิบัติงาน กง.สปง.กอ.รมน. download
คู่มือการปฏิบัติงาน วต.สปง.กอ.รมน. download
คู่มือการปฏิบัติงาน ฝธก.สปง.กอ.รมน. download

ขออนุมัติหลักการเพื่อให้มีการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เร็วขึ้น download
ขออนุมัติแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณของ กอ.รมน. download