คลังความรู้ : KM

 • แนวทางการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี (วต.สปง.กอ.รมน.)
  1) วัตถุประสงค์ในการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ download
  2) การเข้าใช้ระบบงาน GFMIS download
  3) หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย download
  4) แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 download
  5) ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 download
  6) ตัวอย่างเหตุผลคำชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 download
  7) ขั้นตอนและวิธีการจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 download
  8) ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 download
 • คู่มือการคำนวณต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน ต้นทุนกิจกรรมย่อย และต้นทุนผลผลิตย่อย download

หลักเกณฑ์การยืมเงินราชการและเงินทดรองราชการ และการส่งชดใช้เงินยืม download

คู่มือการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร สแกนและปริ้นเตอร์ download

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ กอ.รมน. download
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ กอ.รมน. download
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจ่ายเงินและใบยืม งานตรวจสอบ และควบคุมการเบิกจ่าย download
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ download
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการงานกำลังพล งานการขออนุมัติให้กำลังพลช่วยราชการพ้นหน้าที่  download

ขออนุมัติหลักการเพื่อให้มีการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เร็วขึ้น download
ขออนุมัติแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณของ กอ.รมน. download
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติการขอรับบำนาญพิเศษทุพพลภาพ (ปรับปรุง) download

แนวทางการจัดทำหนังสือราชการของส่วนราชการ กอ.รมน. download