ที่อยู่และโทรศัพท์

สำนักงบประมาณและการเงิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ถนนนครราชสีมา แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์/โทรสาร : 
1. ฝ่ายธุรการ (ฝธก.สปง.กอ.รมน.) 0 2243 7420 ,83233
2. ส่วนแผนงบประมาณ (ผง.สปง.กอ.รมน.) 0 2241 2045 ,83230
3. ส่วนบริหารงบประมาณ (งป.สปง.กอ.รมน.) 0 2241 3638 ,83231
4. ส่วนวิเคราะห์และตรวจสอบ (วต.สปง.กอ.รมน.) 0 2243 0569 ,83420
5. ส่วนการเงิน ธก.กง.สปง.กอ.รมน. 0 2241 7902 ,83338
ฝ่ายการเงิน กง.สปง.กอ.รมน. 0 2243 0146 ,83404,83406
ฝ่ายบัญชี กง.สปง.กอ.รมน. 0 2241 0764 ,83419
ฝ่ายธนารักษ์ กง.สปง.กอ.รมน. 0 2241 7901 ,83143
6. ส่วนแผนและเทคโนโลยี (ผท.สปง.กอ.รมน.) 0 2241 9743 ,83560

Email Address : [email protected]

G – Chat : [email protected]

เวลาทำการ :
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 0830 – 1630
วันหยุดทำการ :
วันเสาร์ – อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้นวันกองทัพไทย (วันที่ 18 มกราคม)