คำรับรองปฏิบัติราชการ

  • รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัดที่ 2.1) 6 เดือน download
  • รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัดที่ 3.3) 6 เดือน download
  • รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัดที่ 2.1) 9 เดือน download
  • รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัดที่ 3.3) 9 เดือน download
  • รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัดที่ 2.1) 12 เดือน download
  • รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัดที่ 3.3) 12 เดือน download