บัญชีต้นทุน

รายงานต้นทุนผลผลิต ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 download

 • ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน download
 • ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย download
 • ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนย่อยแยกตามตามแหล่งเงิน download
 • ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน download
 • ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน download
 • ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตแยกตามแหล่งของเงิน download
 • ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยตามแหล่งเงิน download
 • ตารางที่ 7-1 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน download
 • ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน download
 • ตารางที่ 8-1 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน download
 • ตารางที่ 9 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน download
 • ตารางที่ 9-1 การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน download
 • ตารางที่ 9-2 การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน download
 • ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน download
 • ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) download
 • ตารางที่ 11-1 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) download
 • ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) download
 • การปันส่วนกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย download
 • การปันส่วนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย download
 • การปันส่วนต้นทุนทางอ้อมตามค่าใช้จ่าย download
 • เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ download
 • ความหมายศูนย์ต้นทุน กอ.รมน. download
 • รายการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ กอ.รมน. ประจำปี 2559 download
 • ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปี 2559 download
 • ตารางที่ 1-1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปี 2559 download
 • รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปี 2559 download
 • รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปี 2559 download
 • ศูนย์ต้นทุน กอ.รมน. download