กฎหมาย/พ.ร.บ./ยุทธศาสตร์/นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง

กฎหมาย/พ.ร.บ./ยุทธศาสตร์/นโยบาย

 • พ.ร.บ.สภาความมั่นคง พ.ศ.2559 download
 • พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 download
 • ยุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2560 – 2564 download
 • นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 download
 • นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558–2564 download
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  download
 • ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) download
 • ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ฉบับย่อ (พ.ศ. 2561-2580) ภาษาไทย  download
 • ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ฉบับย่อ (พ.ศ. 2561-2580) ภาษาอังกฤษ download
 • พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 download
 • พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 download

ระเบียบ

 • ระเบียบ นร ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 download
 • ข้อบังคับ กอ.รมน. ว่าด้วย การดำเนินการด้านพัสดุ พ.ศ.2553 download
 • ข้อบังคับ กอ.รมน. ว่าด้วย การดำเนินการด้านพัสดุ พ.ศ.2561 download
 • ข้อบังคับ กอ.รมน. ว่าด้วย การดำเนินการด้านพัสดุ พ.ศ.2562 download
 • ระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 download
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหาร งบประมาณ พ.ศ. 2562 download
 • ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 download
 • ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 download

คำสั่ง

 • คำสั่ง กอ.รมน. ที่ 36/2556 ลง 26 มี.ค.56 เรื่องการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ กอ.รมน. download
 • คำสั่ง กอ.รมน. ที่ 300/2556 ลง 26 มี.ค.63 เรื่องการกำหนดหน้าที่ การมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน ผอ.รมน. และการเสนอหนังสือใน กอ.รมน. download