สปง.กอ.รมน. ให้คำแนะนำด้านงบประมาณและการเงินแก่ ศปป.3.กอ.รมน.

    0
    50

    ผอ.สปง.กอ.รมน. และคณะได้ตรวจแนะนำ ศปป.3 กอ.รมน. เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 65 เพื่อชี้แจง ให้คำปรึกษาด้านงบประมาณและการเงินรวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะของหน่วย