สปง.กอ.รมน. ให้คำแนะนำด้านงบประมาณและการเงินแก่ ศปป.1.กอ.รมน.

0
95

ผอ.สปง.กอ.รมน. และคณะได้ตรวจแนะนำ ศปป.1 กอ.รมน. เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 65 เพื่อชี้แจง ให้คำปรึกษาด้านงบประมาณและการเงินรวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะของหน่วย