สปง.กอ.รมน. ให้คำแนะนำด้านงบประมาณและการเงินแก่ ศปป.4.กอ.รมน.

0
53

ผอ.สปง.กอ.รมน. และคณะได้ตรวจแนะนำ ศปป.4 กอ.รมน. เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 65 เพื่อชี้แจง ให้คำปรึกษาด้านงบประมาณและการเงินรวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะของหน่วย