ประชุมถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม สปง.กอ.รมน.

0
152

สปง.กอ.รมน. ได้จัดประชุมถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม สปง.กอ.รมน. โดยมี พล.ท. วิเชียร แข็งขัน เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลตามโครงการ “คนดีศรี สปง.กอ.รมน.” จำนวน 3 คน ได้แก่ จ.ส.ท.หญิง ชนม์ธิชา เพชรน้ำเงิน น.ส. ศุภาพิชญ์ คำแฝง และนาย อำนาจ หงสาวดี เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ส.ค. 65 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารรื่นฤดี