สปง.กอ.รมน.ตรวจแนะนำกิจการด้านงบประมาณและการเงิน กอ.รมน. ภาค 3

0
7

สปง.กอ.รมน. ได้ตรวจแนะนำกิจการด้านงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ กอ.รมน.ภาค 3 โดยมีรอง ผอ.สปง.กอ.รมน. เป็นหัวหน้าคณะฯระหว่างวันที่ 15 – 16 มิ.ย. 65  เพื่อให้คำแนะนำและแก้ปัญหาให้กับหน่วย ตลอดจนนำความรู้วิทยาการที่เกิดใหม่ไปเผยแพร่