การประชุมกำหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ของ กอ.รมน

0
53

สปง.กอ.รมน.ได้จัดการประชุมกำหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ของ กอ.รมน. เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เม.ย. 65 โดยมี ผอ.สปง.กอ.รมน. เป็นประธานและมีผู้แทน นขต.กอ.รมน. และส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุม