สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

0
68

นางสุภัตรา เลี่ยมรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ทางอินเทอร์เน็ต โดยรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และเลือกศูนย์สอบ ในวันที่ 3 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 และประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบในวันที่ 15 มีนาคม 2564

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http//job2.ocsc.go.th หรือ http//job.ocsc.go.th หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบเข้ารับราชการ โทร.025471000 ต่อ 8712 , 8713 โทรสาร.025471346