ประกันสังมีมาตราการช่วยเหลือผู้ประกันตนจากเหตุการณ์โควิด-19 รอบใหม่

0
39

ประกันสังมีมาตราการช่วยเหลือผู้ประกันตนจากเหตุการณ์โควิด-19 รอบใหม่

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 กลุ่มเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนนัดรวมตัวที่บริเวณหน้าสำนักงาน ก.พ. ฝั่งตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล ยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาแรงงานในระบบประกันสังคมมมาตรา 33 จำนวน 11 ล้านคน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่ให้มีมาตรการเยียวยาที่ชัดเจน เพียงพอ ครอบคลุมประชาชนทุกคน และจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตอนมาตรา 33 จำนวน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า จากการแพร่ระบาด โรคโควิด-19 รอบใหม่ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักประกันสังคม ได้เสนอกฎกระทรวงลดอัตราเงินสมทบเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติม เรื่องการกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้คงการลดเงินสมทบนายจ้าง เหลือร้อยละ 3 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลดเงินสมทบเหลือร้อยละ 0.5 และผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลือ 38 บาท (จากที่จ่ายเดือนล่ะ 432 บาท) เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่งวดเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งการลดเงินสมทบครั้งนี้จะช่วยลดภาระแผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จำนวน 12.9 ล้านคน และนายจ้าง 4.85 แสนราย คาดว่าจะเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม 23,119 ล้านบาท สำหรับขั้นตอนของกฎกระทรวงดังกล่าว กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคม จะได้เร่งดำเนินการ เพื่อให้ประการศใช้เป็นกฎหมายได้ทันภายในกำหนด จึงขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนมั่นใจการดำเนินการของสำนักงานประกันสังคมภายใต้ นโยบายเร่งด่วน ของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของผู้ประกันตนให้ตรงจุดและทันท่วงที เนื่องจากปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ ปากท้องของพี่น้องผู้ใช้แรงงานเป็นเรื่องสำคัญ