ค่านิยม กอ.รมน. : มุ่งมั่น บูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี